Spetspatrullens Freja

"Freja"

freja-1.jpg

syntynyt 27.11.2013

kasvattaja Carina Roth